Наказ МФ України "Про порядок проведення митними органами зустрічних звірок"

   

   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                    Наказ Міністерства фінансів України                                                                                                                                                                            22.05.2012 N 582

      Зареєстровано                                                                                                                                                                          

  в Міністерстві юстиції України                                                                                                                                                                        

  06 червня 2012 р. за N 900/21212

Порядок

проведення митними органами зустрічних звірок

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм та процедуру проведення митними органами зустрічних звірок.

1.2. Посадові особи митних органів під час проведення документальної виїзної перевірки підприємства з метою з'ясування питань перевірки мають право проводити зустрічні звірки.

1.3. Зустрічна звірка полягає у зіставленні та дослідженні інформації, яка міститься у митних деклараціях, деклараціях митної вартості та доданих до них комерційних та інших документах, з метою підтвердження виду та обсягу операцій з товарами і транспортними засобами комерційного призначення та здійснених розрахунків для з'ясування їх реальності та достовірності.

1.4. Підставою для проведення зустрічної звірки є потреба у перевірці відомостей, отриманих від особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцій з товарами, переміщеними через митний кордон України, у тому числі ввезеними на територію вільної митної зони або вивезеними з цієї території, чи від будь-якої іншої особи, яка може володіти документами та даними, необхідними для прийняття рішення за результатами перевірки (далі - Особа), якщо така Особа не надасть пояснень та необхідних документальних підтверджень на письмовий запит митного органу протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту.

II. Проведення зустрічних звірок

2.1. З метою проведення зустрічної звірки митний орган, що ініціює проведення такої звірки (далі - Ініціатор), надсилає митному органу, у зоні діяльності якого знаходиться податкова адреса Особи (далі - Виконавець), запит про проведення зустрічної звірки (далі - Запит). Такий Запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

2.2. Ініціатор зобов'язаний зазначити у Запиті такі відомості:

найменування Ініціатора;

найменування Виконавця;

найменування платника податків;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - код);

вид перевірки, яка проводиться стосовно платника податків;

найменування Особи, щодо якої слід провести зустрічну звірку, та її код;

інформацію, яку необхідно зіставити та дослідити;

інші відомості.

2.3. Зустрічна звірка може бути проведена Ініціатором самостійно у разі, коли податкова адреса Особи знаходиться у зоні діяльності такого Ініціатора.

2.4. Отриманий Виконавцем Запит реєструється як вхідна кореспонденція у загальному порядку.

2.5. Після отримання Запиту структурний підрозділ Виконавця, визначений його керівником (заступником керівника) відповідальним за проведення зустрічної звірки (далі - Відповідальний підрозділ), у той самий день проводить аналіз інформації, наявної у Виконавця, та її документального підтвердження.

У разі відсутності у Виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження Виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання Запиту надсилає завірений печаткою Запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень Особі за її податковою адресою рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає Особі або її уповноваженому представникові під розписку. Такий Запит реєструється як вихідна кореспонденція у загальному порядку.

У Запиті до Особи зазначаються відомості, передбачені пунктом 2.2 цього розділу.

2.6. Особа, якій надіслано Запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень, зобов'язана протягом трьох робочих днів з дня отримання Запиту надати пояснення та необхідні документальні підтвердження.

2.7. У разі відсутності у Виконавця на четвертий робочий день з дня отримання Особою Запиту пояснень та необхідних документальних підтверджень щодо надісланого Запиту Виконавець проводить зустрічну звірку.

Виконавець зобов'язаний провести зустрічну звірку Особи, якій надіслано Запит про надання пояснень та необхідних документальних підтверджень, у разі виявлення неповноти або недостовірності відомостей, зазначених такою Особою у її поясненнях та підтвердних документах. З цією метою Виконавцю надаються два робочих дні для оцінки та дослідження повноти і достовірності відомостей, зазначених Особою у її поясненнях та підтвердних документах.

У разі потреби до проведення зустрічних звірок Виконавцем можуть залучатися працівники інших митних органів (у тому числі Ініціатора).

2.8. У разі встановлення фактів, що не дають змоги провести зустрічну звірку, зокрема у зв'язку із встановленням відсутності Особи за податковою адресою, Відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження Запиту складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки, реєструє його у Журналі реєстрації довідок про результати проведення зустрічних звірок (актів про неможливість проведення зустрічних звірок, актів про неявку для підписання, актів відмови від підписання довідки про результати проведення зустрічної звірки) (далі - Журнал реєстрації довідок/актів), форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

2.9. Обов'язок здійснення відповідних заходів (направлення Запитів, здійснення моніторингу відповідей, що надходять, тощо) з метою забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення зустрічних звірок покладається на Ініціатора.

Обов'язок направлення Запиту на податкову адресу Особи та забезпечення проведення зустрічної звірки покладається на Виконавця, у зоні діяльності якого знаходиться податкова адреса такої Особи.

III. Оформлення результатів зустрічних звірок

3.1. За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка довільної форми про результати проведення зустрічної звірки (далі - Довідка) у двох примірниках, яка реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

3.2. Довідка у десятиденний строк після завершення звірки надається для підписання Особі або її уповноваженому представнику.

3.3. У Довідці зазначаються такі відомості:

найменування Виконавця;

найменування Ініціатора;

найменування та код платника податків, щодо якого проводиться документальна виїзна перевірка;

найменування та код Особи;

перелік інформації, яку необхідно було зіставити та дослідити;

відомості, які встановлені за результатами звірки;

реквізити документів, на підставі яких встановлені факти за результатами звірки;

інші відомості.

3.4. У разі відмови Особи або її уповноваженого представника від підписання Довідки або неявки її для підписання посадовими особами Виконавця складається відповідний акт у довільній формі, що засвідчує факт такої відмови (неявки), який реєструється в Журналі реєстрації довідок/актів.

IV. Передача результатів проведеної зустрічної звірки

4.1. Електронні копії підписаного керівником або заступником керівника Виконавця супровідного листа про результати проведення зустрічної звірки, складеної Довідки, інших документів та наданих Особою матеріалів не пізніше наступного робочого дня від дати підписання Довідки (відмови від підписання, неявки для підписання) надсилаються до Ініціатора.

У разі неможливості проведення Виконавцем зустрічної звірки Особи він надсилає Ініціатору належним чином засвідчені копії наявних матеріалів, що підтверджують цей факт, матеріалів щодо вжитих заходів з метою проведення зустрічної звірки, а також інших наявних у Виконавця матеріалів, що мають або можуть мати відношення до питань, визначених у Запиті, і підтверджують або не підтверджують відомості щодо платника податків, наведені у такому Запиті.

4.2. Результати зустрічної звірки можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься у митних деклараціях, деклараціях митної вартості, а також доданих до них комерційних та інших документах.

4.3. Результати проведеної зустрічної звірки підлягають врахуванню Ініціатором при формуванні висновків документальної виїзної перевірки платника податків та долучаються до матеріалів такої перевірки.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

                                                                М. О. Чмерук