Товарний знак. Порядок оформлення і реєстрації.

Якщо підприємство є виробником продукції або послуг, то дане роз’яснення про порядок оформлення і реєстрації власного торгового знаку допоможе Вам знатися на тонкощах цієї важливої процедури.

 В Україні діють наступні міжнародні договори, що регулюють охорону і використання товарних знаків:

• Паризька конвенція про охорону промислової власності (дата набуття чинності для України 25.12.91 р.); • Договір про закони щодо товарних знаків (дата ратифікації Україною 13.10.95 р.); • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (дата набуття чинності для України 25.12.91 р.); • Ніццська угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків (дата приєднання України 01.06.00 р.).

Законодавство України про товарні знаки включає Закон України № 3689 від 15.12ю1993 року "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і підзаконні нормативні акти, регулюючі порядок ведення Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок видачі свідоцтв і порядок розгляду, публікації і внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на товарний знак і видачі власником ліцензії на використання товарного знаку.

 Установа ,що реєструє товарні знаки

Уповноваженим центральним органом виконавчої влади по питаннях правової охорони інтелектуальної власності  на території України є Державний департамент інтелектуальної власності.

Раніше питання реєстрації товарних знаків входили в компетенцію Державного патентного відомства України.

Відповідно до вимог Указу Президента України «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України» № 250/99 від 13.03.99 р. реорганізація Державного патентного відомства України відбулася ще в 1999 році. Але не дивлячись на реорганізацію, ряд нормативних актів Держпатента України, у тому числі і по питаннях реєстрації товарних знаків, зараз діють.

 Зокрема, діють Правила складання, подачі і розгляду заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.95 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.95 р. під № 276/812

 Сфера правової охорони товарного знаку 

Правова охорона надається знакам для товарів і послуг, які не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі і на яких не розповсюджуються підстави для відмови в наданні правової охорони. Об’єктом знаку можуть бути словесні, образотворчі, об’ємні і інші позначення або їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі або у вигляді об’єднання кольорів.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва встановлений протягом 10 років від дати подачі заявки до Установи і продовжується Установою по заявах власника свідоцтва, поданих протягом останнього року дії свідоцтва, кожного разу на 10 років.

Сфера правової охорони, яка надається, визначається приведеними в свідоцтві зображеннями знаку і переліком товарів і послуг. Право на отримання свідоцтва  має будь-яку особу, об’єднання осіб або їх правонаступників.

Відповідно до ст. 6 Закону № 3689 не можуть отримати правову охорону знаки, які зображають:

– державні герби, прапори і емблеми;

– офіційні назви держав; – емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

– офіційні контрольні, гарантійні і пробні клейма, друк;

– нагороди;

– знаки, які не мають відмітної здатності; – є озагальноприйнятими, як позначення товарів і послуг певного вигляду;

– вказують на вигляд, якість, кількість, особливості, призначення, цінність товарів і послуг або місце і час виготовлення або збуту товарів, надання послуг;

– знаки, що містять загальнозастосовні позначення і терміни;

– знаки, позначення яких є ідентичними або схожими настільки, що їх можна переплутати:

а) із знаками раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на найменування інша особа для однорідних товарів і послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

в) фірмовими найменуваннями, які відомі на території України і належать іншим особам, які отримали право на них до дати подачі до Установи заявки відносно однорідних товарів і послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені в знак як елементи, які не охороняються, і зареєстровані на ім’я особи, які мають право користування такими найменуваннями;

д) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку;

– знак, що містить зображення, яке сумлінно використовувалося до 01.01.92 р. двома і більш юридичними особами для позначення однорідних товарів;

– знаки, які повторюють промислові зразки, права на яких в Україні належать іншим особам;

– знаки, що містять назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати, персонажі з них, витвори мистецтва без згоди власників авторського права або їх правонаступників

– знаки, що містять прізвища, імена, псевдоніми і портрети, що є схожими від них, і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Процедура отримання свідоцтва 

Особа, яке бажає отримати свідоцтво, подає до Установи заявку у письмовій формі українською мовою. За дорученням заявника заявка може бути подана через представника в справах інтелектуальної власності або іншою довіреною особою. Заявка повинна стосуватися тільки одного знаку (пункти 1, 2, 3 ст. 7 Закону3689.

Позначення, яке відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається за інше позначення (пп. 2.1.3 п. 2.1 Розділу 2 Правил)

Заявка повинна містити:

• Заява про реєстрацію знаку.

• Зображення знаку, який заявляється.

• Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих по Міжнародній класифікації товарів і послуг.

• Повне найменування заявника і його поштові реквізити. Поштова адреса національного заявника має бути приведений повністю в наступній послідовності: поштовий індекс; область, район; назва населеного пункту; вулиця; номер будинку; код України відповідно до стандарту Усесвітньої організації інтелектуальної власності.

Документи, які додаються до заявки:

а) документ про сплату збору за подачу заявки, зокрема за експертизу, який має бути поданий до Установи разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подачі заявки;

б) копія попередньої заявки, засвідчена Установою країни подачі, якщо заявник бажає скористатися правом на пріоритет; документ, який підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знаку на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, також у випадку, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету;

в) довіреність на ймення представник, в тому випадку, якщо заявка передається через такого;

г) документи, які підтверджують право заявника на використання в заявленому позначенні елементів, про які йде мова в п. 1 ст. 6 Закону 3689. У випадку якщо заявник просить охорони кольору або об’єднання кольорів, як відмінної риси свого товарного знаку, то він зобов’язаний:

а) заявити про це і вказати в заяві колір або об’єднання квітів;

б) подати разом із заявкою кольорове зображення реєстрованого знаку.

Датою подачі заявки є дата отримання Установою матеріалів, які містять щонайменше:

• заява у вільній формі про реєстрацію знаку, написане українською мовою; • відомості про заявника і його адреса, написані українською мовою; • частина, що зовні нагадує позначення, яке може бути знаком; • перелік товарів і послуг, по яких заявляється знак.

Якщо Установа вважає, що до моменту отримання матеріали заявки не відповідають вказаним вимогам, то воно повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається 2 місяці від дати отримання заявником повідомлення Установи. Якщо в цей термін невідповідність буде усунена, то датою подачі заявки буде дата отримання Установою виправлених матеріалів.

На підставі вирішення про реєстрацію знаку і за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва.

Якщо протягом 3 місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва в розмірі і в порядку, встановленому законодавством, до установи експертизи не поступив, то публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа може ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Внесені до Реєстру відомості можуть бути виправлені або (і) уточнені за ініціативою власника свідоцтва або Установи.  За внесення до Реєстру змін відносно свідоцтва сплачується збір.

Видача свідоцтва здійснюється Установою в місячний термін після державної реєстрації знаку. Свідоцтво видається особі, яка має право на його отримання. Якщо право на отримання свідоцтва мають декілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Також відповідно до ст. 15  Закону 3689  заявник щодо його заявки має право оскаржити в установленому порядку будь-яке вирішення Установи в Апеляційну палату протягом 3 місяців від дати отримання вирішення Установи або копій витребуваних матеріалів.

Заперечення проти вирішення Установи щодо заявки мають бути розглянуті Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати їх надходження у межах вимог і доводів, викладених в запереченнях.