Глосарій

Аваль (від франц. aval — порука за векселем) — вексельне гарантування, за яким особа, що його здійснює (аваліст), бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселе­давцем, акцептантом чи індосантом зобов’язань щодо оплати цього векселя.

Амортизація — відшкодування у грошовій формі вартості капітальних благ, яка відповідає їх зношенню (фізичному — внаслідок використання у виробництві і моральному — внаслідок здешевлення наявних машин і механізмів або виникнення продуктивніших їх аналогів).

Акредитив (франц. accréditif, від лат. accreditivus — довірчий) — 1) грошовий документ, за яким одна кредитна установа (банк) згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред’явникові А. певну суму грошей.

Адвалорне мито— різновид мита, при якому митна ставка нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Акредитив — зобов'язання банку зробити з доручення імпортера платежі експортеру чи акцептувати тратту, виставлену експортером у межах визначеної суми і терміну і при наданні експортером товарно-розпорядницьких документів — коносамента, страхового поліса і рахунка-фактури. У залежності від характеру відповідальності банків А. підрозділяються на: І) безвідкличні і відкличні, 2) підтверджені і непідтверджені.

Акцизний збір— непрямий податок на високорентабельні товари (продукцію). Включається до ціни товарів (продукції).

Антидемпінгове законодавство— національні і міжнародні правові норми і положення, спрямовані проти товарного демпінгу, тобто продажу товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими внутрішніх. Основи А. з. зафіксовані в статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (1947 р.) і Міжнародному антидемпінговому пакті, прийнятому ГАТТ у 1967 р. Ці документи визначають поняття демпінгу і передбачають включення в національне законодавство параграфа про збиток у результаті демпінгу і порядку доказу збитку.

Антидемпінгове мито— мито на товари що імпортуються, у випадках коли їх ціна нижча, ніж середньосвітові ціни. Використовується для захисту внутрішнього ринку від коливань цін і для підтримки національного виробника.

Бартер — безпосередній (без використання грошей) обмін одного товару на інший.

Бізнес (англ. business — справа, угода, заняття) — ініціативна економічна (виробнича, підприємницька, посередницька і та ін.) діяльність в умовах ринкової економіки, спрямована на створення власної справи для одержання прибутку шляхом використання своєї праці, власних або запозичених коштів.

Біржа (голланд. beurs, нім. Burse — гаманець) — установа (організація), гуртовий ринок однотипних товарів, на якому відбуваються операції купівлі-продажу великих партій товарів (послуг), цінних паперів, валюти, інформації, науково-технічних розробок (інтелектуальних ресурсів), а також наймання робочої сили на основі договорів. Тут формуються гуртові (оптові) ціни. Залежно від представлення на Б. товарів і послуг розрізняють: товарні Б.-торгують товарами народного споживання і виробничо-технічного призначення; універсальні Б. — торгують усіма товарно-матеріальними цінностями; фондові Б.-торгують виключно цінними паперами; валютні Б. — торгують валютою; Б. праці-сприяють працевлаштуванню безробітних громадян і осіб, що бажають змінити профіль роботи. Б. наділені правовими Гарантіями.

Банкрутство (від італ. bancarotto) — Фінансова неспроможність боржника. Неможливість сплатити боргові зобов'язання за браком коштів. Платіжна неспроможність, фінансовий крах. Юридична чи фізична особа оголошується банкрутом тоді, коли сума заборгованості, пред'явлена боржникові до сплати або несплаченої у строк, перевищує задокументовану вартість рухомого чи нерухомого майна.

Бартер (англ. barter) — прямий натуральний товарообмін на безгрошовій основі, коли визначена кількість одного чи кількох товарів обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого чи інших товарів.

Бар’єр митний - дії державних органів щодо обмеження напливу імпортних товарів на внутрішній ринок шляхом підвищення митних зборів на ці товари з метою підтримки вітчизняного товаровиробника або обмеження ввезення часом некорисних для споживання товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, неефективні види обладнання).

Брокерські фірми  — посередницькі фірми, що здійснюють пошук і зведення контрагентів. За ці послуги брокери одержують комісійну винагороду. За законами деяких країн брокери не можуть виступати самі покупцями чи продавцями товарів, що їм доручено продати чи купити.

Бюджетна ефективність експорту— відношення експортної вартості товару до його вартості на внутрішньому ринку і витратам на транспортування до кордону.

Бюджетна ефективність імпорту— відношення вартості товару, що імпортується, реалізованого на внутрішньому ринку, до ціни закупки по імпорту.

Валюта (іноземна валюта) — гроші або інші фінансові інструменти, які застосовуються країнами у міжнародних розрахунках. Розрізняють вільно конвертовану валюту (обмінюється без перешкод на інші валюти), частково конвертовану (обмінюється за певних обмежень) та замкнуту (коли обмін на інші валюти блокований).

Валютні ресурси — частина золотовалютних резервів країни у вигляді валют інших країн, СДР, які країна використовує у міжнародних розрахунках, стикаючись з труднощами платіжного балансу.

Валютний курс — ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої. Розрізняють європейське (пряме) та британське (непряме) обчислення валютного курсу.

Валютний ринок — місце, де взаємодіють продавці та покупці (насамперед великі комерційні банки) валюти як особливого товару, щоб визначити її ціну і кількість.

Валютний кліринг - офіційна угода про взаємне зарахування зустрічних потреб і зобов'язань, які виходять з вартісної рівності товарних поставок та реалізації послуг. Обов'язковими елементами В.к. є: система клірингових рахунків, які відкриваються в уповноважених банках; обсяг клірингу (всі платежі з товарообігу чи їх частина); валюта клірингу — узгоджена валюта розрахунків; обсяг технічного кредиту — граничне допустиме сальдо заборгованості, яке необхідне для безперервності розрахунків.

Вексель простий — боргове зобов'язання, яке видається позичальником грошей на ім'я кредитора; містить дані про місце і час видачі, суму зобов'язання, місце і час платежу.

Валютний демпінг— використання державою знецінення національної валюти з метою масового експорту товарів за цінами нижче світових. В.д. — один із засобів боротьби за ринки збуту та одержання надприбутку. На відміну від товарного демпінгу, що здійснюється за рахунок субсидій із державного бюджету, умовою В.д. є зниження курсу валюти у більших розмірах, ніж падіння її купівельної спроможності на внутрішньому ринку. Експортер, що купує товари на внутрішньому ринку за відносно низькими цінами, продає їх на зовнішньому ринку за стійку валюту і обмінює її на більшу кількість знеціненої національної валюти, одержуючи при цьому курсовий прибуток.

Валютний курс— співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій. Зовні виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни чи в міжнародних розрахункових одиницях (Євро, СДР та ін.). Використовується валютний курс при купівлі і продажу валюти у зв'язку з експортом товарів чи послуг, надходженні в країну капіталів, доходів і кредитів, наданні кредитів іншим країнам, при вивозі за кордон капіталів та прибутків, інших доходів тощо.

Валютний опціон— право вибору способу, строку, форми платежу по зобов'язаннях, надане одній зі сторін, чи навіть право відмови від виконання своїх зобов'язань при умовах, передбачених договором. Складова зовнішньоекономічного договору.

Валютний ризик— небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти відносно національної, при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних, операцій. В. р. для експортерів та імпортерів виникає у випадках, коли валютою ціни є іноземна для них валюта. Експортер має збитки при зниженні курсу валюти ціни відносно його національної валюти в період між укладанням контракту і здійсненням платежу по ньому. Для імпортера збитки виникають при протилежному русі курсів. В обох випадках еквіваленти в національних валютах будуть відрізнятися в гірший бік від тих сум, на котрі експортер і імпортер.

Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів — передбачаються в договорах купівлі-продажу в зовнішній торгівлі з метою страхування інтересів сторін від різних видів ризику. Для страхування від валютного ризику, пов'язаного зі зміною валютних курсів і знеціненням валют, в угодах визначаються валюта ціни, валюта платежу, які можуть незбігатися, курс і умови їх перерахунку. Для страхування від ризику неплатежу, заморожування валютної виручки, відмови від одержання товарів тощо в угодах передбачається способи платежу — негайно чи в кредит, форми розрахунків — по клірингу, інкасо, акредитиву та ін. Валютно-фінансові умови повинні формулюватися в угодах чітко й однозначно, оскільки будь-яка неточність може викликати збитки для однієї зі сторін, суперечки між ними, розрив зв'язків тощо.

Вантаж  (англ. — Load) — товар, який перебуває в процесі перевезення. Залежно від фізико-хімічних властивостей, маси та габаритів вантажу для його перевезення застосовуються різні види тари і упаковки, умови транспортування та поводження з вантажем. Вантаж може бути швидкопсувний, небезпечний, насипний, наливний / тощо.

Випереджальні індикатори— статистичні показники, що мають властивості змінювати свої тенденції росту раніше, ніж це робить основна маса індикаторів. До В. і. відносяться: середня тривалість робочого тижня, чистий приріст основного капіталу, індекси акцій і т.д.

Відкличний акредитив  — форма акредитива, що може бути анульований достроково і до того ж не тільки з ініціативи імпортера, а й самостійно банком, що його відкрив, коли фінансове становище імпортера погіршується і з'являється побоювання щодо оплати імпортером товарних документів.

Відчуження майна— у цивільному праві передача майна і права власності на нього, що належить одній особі, іншій; один із засобів здійснення власником права розпорядження майном оплатно (наприклад продаж) і безплатно (наприклад дарування). В. м. буває добровільне і примусове. В. м. крім волі власника провадиться також при реквізиції та примусовому продажу майна боржника за рішенням суду з метою стягнення боргу.

Вільна оферта— звичайно робиться на ту саму партію товару декільком можливим покупцям. Вона не встановлює термін для відповіді і тому не зв'язує оферента своєю пропозицією. Згода покупця з умовами, викладеними в такій оферті, підтверджується твердою контрофертою. Після підтвердження контроферти продавцем (акцептом) угода вважається закінченою. Продавець акцептує контроферту того покупця, що відповів раніше. В. о. менш зручна покупцю, тому що вона не створює впевненості в тім, що, пославши контроферту, він стане власником товару.

Вільний обіг  — розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України без митного контролю.

Внутріквотне мито  — ставка імпортного митного тарифу, яка застосовується до товару, імпортованого в межах тарифної квоти.

Гарантований кредит - кредит, який надається організаціями одна одній під запоруку (гарантію) банку чи уряду. Застосовується здебільшогого в експортних операціях капіталу і товарів.

Група фінансово-промислова - особлива організаційна форма об'єднання фінансового капіталу незалежних підприємств, компаній, фірм, фінансових та інвестиційних інституцій. Це вищий ступінь монополізації капіталу, економіки — міжгалузевий монополістичний промислово-банківсько-торговельний комплекс.

Гармонізована система опису і кодування товару — міжнародні правила класифікації статистичної інформації щодо товарів, що надходять до зовнішньої торгівлі.

Граничні витрати зв»язування — ситуація, при якій зв'язана ставка митного тарифу на певний товар вища, ніж діюча ставка мита на цей же товар.

Громадяни — фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

Декларація митна - офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, перевезення вантажів. Містить дані про обсяги і структуру вантажів, специфіку товарів, сертифікат про якість, перелік вантажних документів. Предмети не вказані у Д.м., підлягають конфіскації.

Декларація про товари для митного транзиту - документ, яким вантажовідправник повідомляє про відповідність товарів для експорту даним, зазначеним у митних транзитних документах.

Договір купівлі-продажу - договір, у якому встановлюються умови, обсяги купівлі й продажу товарів, ціни, умови і способи оплати, строки поставки, спосіб транспортування і відповідні розрахунки, відповідальність сторін за порушення умов договору тощо.

Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Декларація валютного контролю— обов'язковий документ при здійсненні експортно-імпортних операцій, який оформляється експортером або імпортером і за допомогою якого проводиться контроль зовнішньоекономічних угод. По експорт)' контролюється переказ в країну отриманої іноземної валюти. По імпорту контролюється правильність використання коштів платежу згідно з договором поставки.

Декларація митна  — документ, який вміщує основні відомості про переміщення через кордон вантажу, цінностей, валюти, ручної поклажі. Д.м. оформляється згідно з вимогами національного законодавства. Заповнюється юридичними і фізичними особами, вміщує відомості про кількість товарів і їх ціну. Предмети, що не вказуються в Д.м., тобто скриті від митного контролю, підлягають конфіскації.

Декларація митної вартості— заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи щодо яких змінюється митний режим. ДЕМЕРЕДЖ — штрафні санкції за простій судна під вантажними операціями понад обумовлений в договорі строк, який фрахтователь сплачує перевізнику. Визначається по ставці, указаній в договорі.

Демпінг товарний— продаж товарів на експорт по заниженим в порівнянні з середнім світовим рівнем цінам, тобто по цінам нижче внутрішніх в країні-імпортері, з метою отримання переваг в конкуренції з іншими постачальниками аналогічної продукції. Як правило, стимулюється державами-експортерами шляхом введення додаткових податкових пільг і дотацій виробникам для зниження вартості експортованої продукції. Демпінг здійснюється при погіршенні кон'юнктури ринку в країні-виробнику з метою не допуску падіння виробництва, а також при завоюванні нових ринків збуту національних товарів.

Державна митна служба України— спеціально уповноважений орган державного управління в галузі митної справи (до 1996 року — Державний митний комітет України). Основне завдання: забезпечує проведення в життя державної митної політики; організовує функціонування митної системи; здійснює керівництво митною справою в Україні; несе відповідальність за стан і розвиток митної системи; приймає нормативні акти, що регулюють дану сферу діяльності.

 

Етапи життєвого циклу товару - етапи періоду існування товару: виведення його на ринок, зрілість, зростання, занепад.

Етика підприємництва - ділова етика, що ґрунтується на відвертості, чесності, вірності слову, поважанні законів, умінні вести бізнес.

Ефек (латин effectus — виконання, дія, від effecio — дію, виконую) — досягнутий результат у його матеріальному, грошовому, соціальному (соціальний Е.) вираженні.

Ефективність (від латин. effectivus — діяльний, творчий) — відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.

Ефективність експорту - вигідність експорту, яка вимірюється відношенням вартості вивезеного з країни товару в зовнішньоторгових цінах до його вартості у цінах внутрішнього ринку.

Євровалюти — сукупна назва стійких валют, якими комерційні банки здійснюють безго­тівкові депозитно-позикові операції за межами країн-емітентів цих валют: євродолари, єростерлінґи, євроєни тощо. Термін виник наприкінці 50-х років, коли було запроваджено конвертованість валют економічно розвинених країн і ці валюти почали використовувати в міжнародних розрахунках. Найбільшу частку в запасах Є. стано­вить долар США.

Єврокредити — міжнародні кредити, що надаються великими комерційними банками за рахунок ресурсів євровалютного ринку. Позичаль­никами євровалют виступають здебільшого транс­національні корпорації чи великі національні моно­полії для фінансування масштабних проектів і заходів. Є. надають на термін від 2 до 10 років із плаваючими процентними ставками. Сума Є. зале­жить від фінансової репутації позичальника і може коливатися від 20—ЗО млн. до 1—2 млрд. доларів США. На операції банків щодо надання Є. не поширюються регламентації та обмеження валют­ного законодавства країн, де ці банки розміщені.  

Єдині оптові ціни - оптові ціни, що встановлюються на однакові види промислової продукції, засоби виробництва і предмети споживання незалежно від рівня затрат на окремих підприємствах одного регіону, галузі.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України - автоматизована система збирання, нагромадження та обробки даних про підприємства та організації усіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи — філії, відділення, представництва тощо.

Загальні збори акціонерів - збори акціонерів або їхніх довірених осіб для вирішення найбільш актуальних принципових питань діяльності акціонерного товариства; вищий орган управління акціонерним товариством.

Звіт про результати господарської діяльності (звіт про прибутки і збитки) — звіт фірми за певний період (переважно за рік), який відображає обсяги продажу продукції і всіх витрат на її виробництво та прибутку (чистого доходу), який залишається після вирахування витрат.

Злиття - об'єднання (здебільшого добровільне) майна і діяльності кількох компаній з метою створення нової компанії або поглинання однією з них інших. Акції нової компанії розподіляються пропорційно до вкладів компаній та їхніх власників. Капітал нової компанії дорівнює сумі капіталів усіх компаній, що злились.

Зовнішньоекономічні стратегії - торговельні стратегії, що мають помітний вплив на виробничу діяльність, експорт промислових товарів, рівень капіталомісткості та валовий внутрішній продукт.

Зовнішньоекономічна політика - державна політика країни у сфері експорту та Імпорту товарів, послуг, мита, тарифів, обмежень, залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій, вивезення капіталу за кордон, зовнішніх позик, надання капіталу, економічної допомоги іншим країнам, здійснення спільних економічних проектів тощо.

Зовнішньоекономічні зв’язки - сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни з закордонними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці.

Зовнішньоекономічна діяльність - форма торговельно-економічної міжнародної діяльності держави, організацій, установ усіх форм власності, пов'язана з експортом та імпортом товарів, послуг, реалізацією спільних проектів, утворенням спільних виробничих, торговельних, транспортних структур з участю міжнародного фінансового капіталу, кредитів, інвестицій.

Імпортозамінні товари - товари, виробництво яких сприяє скороченню або призупиненню імпорту таких самих або аналогічних товарів.

Інвестиційний менеджмент - управління інвестиціями у конкретній галузі економіки або у системі розвитку компанії, підприємства.

Індосамент (нім. Indossament, італ. indosamento, від in — на і dorsum — спина) — передатний напис власника на звороті чеків, векселів, коносаментів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі. І. виконує також гарантійну функцію, оскільки кожен І. (а їх за одним векселем може бути кілька) несе за оплату векселя солідарну відповідальність разом з векселедавцем та акцептантом.

Кеш - законний засіб платежу у формі готівки, банкнот і монет.

Кліринг - система безготівкових розрахунків між банками, яка ґрунтується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань. Широко застосовується у внутрішніх і міжнародних розрахунках.

Контракт (латин. contractus -угода, договір) — письмова угода двох або більше сторін з певними зобов'язаннями при здійсненні певних намірів, операцій за певних умов і у зазначені строки, а також з відповідальністю сторін за виконання зобов'язань.

Концерн (англ. concern, букв. — об'єднання) — одна з форм капіталістичних монополій. Велике об'єднання багатьох великих формально самостійних промислових, торговельних, фінансових підприємств на базі спільних виробничих, фінансово-економічних та торговельних інтересів, які пов'язані спільними договорами, фінансовим капіталом, виробничими фондами, спільними інтересами на ринку та участю у спільних комерційно-підприємницьких програмах.

Котирування - встановлення курсу валюти, цінних паперів, тобто визначення їх цінності. Основою котирування є золотий вміст національної валюти, його співвідношення з золотим вмістом іноземних валют. Курс гривні в іноземній валюті встановлюється Нацбанком України, а грошова вартість цінних паперів -у національній валюті на певний проміжок часу.

Лізинг - 1. Підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у користування на певний строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. у плату за користування лізинговим майном. Після завершення строку дії договору лізингоодержувач (орендатор) або продовжує (пролонговує) строк дії угоди, або сплачує залишкову вартість майна.

Ліцензія - 1. Спеціальний дозвіл, виданий відповідними органами державної влади на право здійснення експортно-імпортних операцій з продажу-закупівлі (ут. ч. транзиту) окремих видів ліцензованих (регульованих. обмежуваних) державою кількісно обумовлених товарів з метою контролю експорту та імпорту товарів і валюти. 2. Дозвіл на виробничо-комерційне використання патенту, ліцензії, винаходу, торговельної марки на умовах відповідно до ліцензійної угоди між ліцензіаром та ліцензіатом. З. Дозвіл, що видається відповідними державними органами фізичним або юридичним особам на право здійснювати певні види виробничої, торговельної чи іншого виду підприємницької діяльності, регульованої державою. 4. Знижка з тарифного мита.

Мито - державний податок, що стягується з юридичних і фізичних осіб у разі здійснення між ними або між ними і державою певних дій. Встановлюється при укладанні орендних договорів, передаванні цінних паперів, оформленні в державних установах доручень тощо або при здійсненні комерційних операцій, при перевезенні товарів через державний кордон.

 Монополія - 1. Виключне право на володіння будь-чим, або здійснення будь-яких заходів виробничої, господарської, комерційної, правової, адміністративної чи іншої діяльності, придбання (одержання) фізичною чи юридичною особою, яка може діяти від імені власника М. — держави, її органів, підприємницьких об'єднань, окремих фірм для забезпечення панівного становища на певному ринкові чи на певному напрямі економічної, фінансової, підприємницької, міжнародної чи іншої діяльності.

Національна економічна політика - політика, здійснювана національними урядами щодо розвитку внутрішніх та зовнішніх економічних відносин. Вона може дозволяти вільний потік товарів, послуг між націями або вдаватися до регулювання і заборони цього потоку.

Невидимий експорт, невидимий імпорт -  доходи (видатки, витрати) держави, що відображаються у її платіжному балансі з усіх видів зовнішніх операцій, крім зовнішньої торгівлі; ліцензії, проценти за іноземними позиками, некомерційні перекази, перевезення вантажів і пасажирів, страхування, науково-технічний обмін, міжнародний туризм.

Недобросовісна конкуренція - здійснення комерційних операцій, коли їхні учасники порушують прийняті на ринку правила і норми конкуренції, вступають у зговір проти своїх конкурентів, використовують непристойні методи дискредитації, демпінгові ціни, будь-які дії, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Неустойка - визначена державними законами, місцевими підзаконними актами, контрактами, договорами грошова сума, яку сторона, суб'єкт договору, повинна сплатити іншій (чи державі) в разі невиконання або неналежного виконання нею договірних зобов'язань. Різновидами Н. є штраф, пеня.

Оперативна звітність - поточна звітність, оперативні дані про діяльність підприємства, фірми, компанії.

Опціо́нопціо́нний контра́кт — стандартний документ, який засвідчує право придбати або продати цінні папери на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо придбання/продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту. Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання/продажу таких цінних паперів (товарів, коштів).

Організаційно правові форми підприємств - визначені чинним законодавством держави організаційно-правові, майново-фінансові та структурні ознаки різних за будовою типів підприємницької діяльності: державні й муніципальні підприємства (з державною формою власності); орендні й акціонерні підприємства (зі змішаною, акціонерною чи приватною формами власності); спільні підприємства з участю іноземного капіталу (з іноземними партнерами), товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю), індивідуальні (сімейні) товариства; товариства споживачів та ін.

Оферта - попередня пропозиція однієї сторони іншій укласти угоду з обов'язковим докладним переліком умов. Прийняття О. іншою стороною тягне за собою ті самі юридичні наслідки, що й укладання двосторонньої угоди (контракту). Особа — ініціатор О. називається оферентом; особа, якій надіслані пропозиції, — акцептантом.

Офшорні компанії - іноземні компанії, створені і зареєстровані в офшорних зонах — регіонах країн, державним законодавством яких передбачено для деяких підприємницьких структур надання певних податкових, митних, фінансових, валютних та інших пільг з метою розвитку офшорного бізнесу, піднесення економіки й міжнародного авторитету.

Підприємство з іноземними інвестиціями - акціонерне або неакціонерне підприємство, у якому прямому інвестору-резиденту іншої країни належить понад 10 відсотків звичайних акцій і голосів (в акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (у неакціонерному).

Порто франко - адміністративна територія (порт або приморська область), у межах якої дозволяється ввезення і вивезення іноземних товарів без сплати мита.

Промислове піратство - випуск другорядними товаровиробниками товарів-підробок, фальсифікованої продукції під маркою відомих фірм, що займають провідні позиції на ринках збуту, без наявності на те відповідних патентних чи ліцензійних прав і згоди відповідних фірм. Як правило, ці товари значно нижчої якості, не відповідають технічним параметрам чи смаковим, гігієнічним якостям, проте значно нижчої ціни. Така діяльність є протиправною і може мати відповідні правові наслідки — адміністративну, майнову чи кримінальну відповідальність.

Рефінансування - це процес здійснення банком активних операцій (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у інших банках. Цей термін також використовується в значенні пролонгації кредиту; як правило, шляхом видачі нової позики взамін старої або обміну старих облігацій на нові.

Роздрібна ціна – ціна, за якою продаються (купуються) товари в роздрібній торгівлі. Дорівнює оптовій ціні плюс витрати, пов'язані з роздрібною торгівлею.

Сальдо - 1. Кінцевий результат фінансової діяльності (фінансової операції). Визначається як різниця між грошовими надходженнями і видатками за певний (звітний) період. 2. У бухгалтерському обліку — різниця між активами і пасивами балансу. З. У міжнародних торговельних операціях — різниця між експортом та імпортом товарів.

Світова ціна - грошовий вираз інтернаціональної (міжнародної) вартості товару, що реалізується на світовому ринку. Практично виступає як усереднена ціна найважливіших продавців і покупців певного товару або як ціна основних центрів міжнародної торгівлі, яка встановлюється залежно від кон'юнктури світового ринку під час здійснення великомасштабних і регулярних угод у вільно конвертованій валюті.

Сегментація ринку - групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: товарознавчими (за принципом комплексного споживання товарів), територіальними, географічними, демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельним мотивацій покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін. Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку.

Сертифікація - 1. Підтвердження відповідності якісних характеристик рівню, який вимагається стандартом якості. 2. Процедура отримання сертифіката.

Собівартість продукції - сума грошових витрат підприємства (фірми) на виробництво і збут продукції. Всі витрати поділять на виробничі і позавиробничі.

Спеціалізація виробництва - зосередження основної діяльності підприємства, компанії на виробництві вузького кола продукції, товарів, послуг.

Статут - документ, що визначає структуру, права та обов'язки підприємств, державних органів, громадських організацій.

Статутний капітал - зафіксований у статуті акціонерного товариства, компанії вихідний капітал у грошовому вираженні, що створюється за рахунок виторгу від продажу акцій, приватних вкладів засновників, державних вкладів. Внесок у С.к. може здійснюватися не тільки у вигляді грошей, а й у майновій формі (будівлі, земля), а також у формі об'єктів інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, .проекти). С.к. створює матеріально-речову, грошову, науково-технічну, інформаційну основу діяльності створеної організації і відображається у пасиві балансу. С.к. ще називають дозволеним, основних, зареєстрованим, підписним, номінальним.

Страхове відшкодування - грошова сума, що виплачується страховиком на відшкодування збитку внаслідок настання страхового випадку.

Страхові фонди - резерви сировини, палива, насіння, товарів, матеріалів, грошових ресурсів тощо, що створюються державою, підприємствами на випадок настання непередбачених подій, явищ, які можуть призвести до збитків.

Страхування - система заходів щодо організованого спеціальними страховими державними і недержавними органами захисту майнових інтересів громадян і організацій, установ (фізичних і юридичних осіб) у разі настання певних подій, непередбачених негативних обставин (страхових випадків) за рахунок спеціально створених грошових фондів. Буває добровільним або обов'язковим.

Страхування експортних кредитів - здійснюється при всіх експортних зовнішньоекономічних операціях з метою запобігання ризиків, пов'язаних з наданням кредитів під експортні операції. Напр., страхування валютних ризиків від інфляції. інших непередбачених втрат експортера, пов'язаних з його входженням на новий малознаний ринок; захист інтересів продавця або банку-кредитора на випадок неплатоспроможності боржника або несплати зобов'язань з інших причин.

Тариф митний подвійний - спеціальний тариф, що містить для кожної товарної пропозиції максимальну й мінімальну ставки, які застосовуються залежно від міждержавних торговельно-політичних відносин та угод, укладених з тією чи іншою країною.

Транснаціональний банк - великий універсальний банк, що виконує посередницьку роль у міжнародному обігу позичкового капіталу, має мережу закордонних підприємств; здійснює за підтримки держави контроль за валютними і кредитними операціями.

Трансферні послуги - договір з траст-відділами комерційних банків або брокерськими фірмами, що беруть на себе послуги щодо передання прав власності на цінні папери.

Ціна зовніньоторгівельна - визначена зовнішньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення береться базова ціна з поправками на можливості відхилення якості запропонованих товарів від базових зразків чи зміни кон'юнктури ринку або умов поставок товарів, транспортування, страхування тощо.

Чесна конкуренція - термін, що означає рівні умови для конкуренції, які досягаються вирівнюванням витрат на виробництво між зарубіжними та внутрішніми виробниками і нейтралізацією будь-яких переваг, які може мати іноземець над внутрішнім виробником: менші податки, дешевша робоча сила тощо. Цей аргумент висувається на захист протекціонізму, однак він є хибним, тому що зникає саме підґрунтя здійснення міжнародної торгівлі і логічним наслідком його є усунення перешкод торгівлі між країнами.

Чистий прибуток - прибуток від виробничої чи іншої підприємницької діяльності, який залишається після вирахування витрат, сплати боргових зобов'язань, податків і різних обов'язкових відрахувань.

Юністрал - комісія ООН з питань прав у міжнародній торгівлі. Затверджена Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 р.

Юридична адреса - офіційно визначена (зареєстрована) у встановленому законом порядку адреса організацій, підприємств, установ.

Якість продукції - сукупність споживних властивостей продукції, її здатність задовольняти певні потреби людини відповідно до свого призначення, що є визначенням її споживної вартості, ціни і умовою зростання національного багатства країни.

 


Митна мапа України      Держмитслужба